Qëllimi

Të jetë partner aktiv në procesin e krijimit dhe të formimit të të gjitha koncepteve, legjislacionit, modeleve dhe të vendimeve që janë të lidhura me mediat dhe të ndikojë në çështjet e mediale në Kosovë.

Të zhvillojë dhe të mbrojë interesat e njerezve te medias në Kosovë. 

Të fuqizioj dhe zhvilloj mediat e shkruara dhe elektronike- online dhe audiovizive

Të përfaqësojë strukturën dhe anëtarësinë e vet para institucioneve vendore, qeveritare dhe publike në Kosovë.